CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AUTO/MAN CHO BIẾN TẦN ATV61

1. Sơ đồ đấu dây:


2. Cài đặt:

        2.1. Trả về mặc định nhà máy: (nếu cần, lưu lại các thông số đã cài trước)

Drive Menu --> Factory Setting --> [Parameter Group List] --> All

                                              --> [Config. Source] = Init

                                              --> [Go to Factory Setting] =Yes, nhấn Enter giữ 2s, màn hình trả về No khi hoàn tất

        2.2. Cài đặt các thông số động cơ:

*Drive Menu --> Motor Control --> Cài các thông số sau (lấy từ nhãn động cơ)

                + [Standard Mot. Freq] = [50Hz IEC]

                    + [Rated Motor Power] = Công suất động cơ (kW)

                + [Rated Motor Volt.] = Điện áp định mức động cơ (V)

                + [Rated Mot. Current] =  Dòng định mức động cơ (A)

                    + [Rated Motor freq.] = Tần số định mức của động cơ (Hz)

                + [Rated Motor Speed] = Tốc độ định mức động cơ (rpm)

                + Làm thao tác [Auto tuning] để tối ưu hóa điều khiển động cơ:

                      [Auto tuning] = Yes, nhấn Enter, khi hoàn tất màn hình trả về

                    + [Motor Control type] = [U/F Quad] cho bơm quạt

Nếu không có thông số động cơ (mất nhãn động cơ) thì chỉ nhập thông số [Standard Mot. Freq], [Rated motor Power], [Rated motor voltage], [Rated motor freq.] ; bỏ qua bước [Auto tuning] ; chọn [Motor Control type] = V/F 2pts

* Drive menu --> Setting --> [ACC] = Thời gian tăng tốc (s)

                                --> [DEC] = Thời gian giảm tốc (s)

                                --> [LSP] = Tốc độ thấp (Hz)

                                --> [HSP] = Tốc độ cao (Hz)

                                --> [Mot. Therm. Current] = Dòng bảo vệ quá tải – chỉnh giá trị = dòng định mức động cơ

        2.3. Cài đặt chân LI5 để đổi chế độ Auto/Man:

Drive Menu --> Application Funct --> [Reference Switching] --> [Ref1B Channel] = No

Drive Menu --> Access Level = Standard (Std) hay Advance (Adv)

           --> Command --> [Profile] = Separate

                                  --> [Ref 2 Switching] = LI5

                                  --> [Ref 1 Channel] =  AI1

                                  --> [Ref 2 Channel] = AI2

Ra lệnh chạy dừng bằng cách kích chân LI1 ở cả 2 chế độ

   Ở chế độ Manual, ngắt chân LI5, khi đó đặt tốc độ bằng cách đưa biến trở (10kOhm) vào chân AI1

   Ở chế độ Auto, kích chân LI5, khi đó đặt tốc độ bằng cách đưa tín hiệu 0-10V hoặc 4-20mA vào chân AI2  

               

Cài đặt chân AI2 nhận tín hiệu dòng hoặc áp:

Drive Menu --> Input/Output CFG --> [AI2 configuration] --> [AI2 type] = [Voltage] hoặc [Current]

Nếu chỉnh AI2 nhận tín hiệu 4-20mA thì chỉnh thêm

Drive Menu --> Input/Output CFG --> [AI2 configuration] --> [AI2 type] = 4 (mA)


Comments