CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CƠ BẢN BIẾN TẦN ATV61

1. Cài đặt:

        1.1. Trả về mặc định nhà máy: (nếu cần, lưu lại các thông số đã cài trước khi tiến hành)

Drive Menu --> Factory Setting --> [Parameter Group List] --> All

                                              --> [Config. Source] = Init

                                              --> [Go to Factory Setting] =Yes, nhấn Enter

        1.2. Cài đặt các thông số động cơ:

*Drive Menu --> Motor Control --> Cài các thông số sau (lấy từ nhãn động cơ)

                + [Standard Mot. Freq] = [50Hz IEC]

                    + [Rated Motor Power] = Công suất động cơ (kW)

                + [Rated Motor Volt.] = Điện áp định mức động cơ (V)

                + [Rated Mot. Current] =  Dòng định mức động cơ (A)

                    + [Rated Motor freq.] = Tần số định mức của động cơ (Hz)

                + [Rated Motor Speed] = Tốc độ định mức động cơ (rpm)

                + [Motor Control type] = [U/F Quad] luật điều khiển cho bơm quạt

*Drive menu --> Setting --> [ACC] = Thời gian tăng tốc (s)

                                --> [DEC] = Thời gian giảm tốc (s)

                                --> [LSP] = Tốc độ thấp (Hz)

                                --> [HSP] = Tốc độ cao (Hz)

                                --> [Mot. Therm. Current] = Dòng bảo vệ quá tải – chỉnh giá trị = dòng định mức động cơ

        1.3. Cài đặt tốc độ trên màn hình:

Drive Menu --> Access Level = Standard (Std) hay Advance (Adv)

           --> Command --> [Ref1 Channel] = HMI

                                      --> [Profile] = Separate

                                 --> [Cmd Channel 1] = Terminal

Ra lệnh chạy dừng bằng cách kích chân LI1, cài tốc độ trên màn hình biến tần

2. Test biến tần với động cơ nhỏ hoặc không động cơ

Drive Menu --> Fault management --> Ouput phase loss = NO (khi chạy thật thì trả về Yes)